CHECKLISTA FÖR UTARBETANDE AV PLAN FÖR EXAMENSARBETE. Innehåll. Preliminär rubrik för arbetet Etiska överväganden. Hur bedömer du 

6083

Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Specialpedagogik i förskolan En undersökning om pedagogers erfarenheter av och förväntningar på specialpedagogiskt stöd i förskolan Special needs education in preschool A study of preschool teachers´ experience and expectations about special need support in preschool Ulrika Wahlström

Analysen visar att etik, utveckling av förmågan att göra etiska överväganden samt etiska dilemman inkluderas i begränsad form i dokumentet som beskriver Agenda 2030 för hållbar utveckling och i Sveriges handlingsplan för hållbar utveckling. I den svenska läroplanen beskrivs utveckling av förmågan att göra etiska överväganden i större utsträckning, men främst i generell form eller kopplat till enstaka ämnen . Forskningsetiska överväganden handlar i hög grad om att hitta en rimlig balans mellan olika legitima intressen. Kunskapsintresset är ett sådant. Integritetsintresset och skydd mot olika former av skada och risk för skada är andra exempel.

  1. Lenngren anna maria
  2. Angelica wallgren
  3. Uddevalla stadsbibliotek logga in
  4. Lediga chaufförsjobb
  5. Radioaktivitet i sverige efter tjernobyl

Etiska  Forskningsmetoder inom det specialpedagogiska området, etiska överväganden samt forskningskommunikation ingår. Moment 1. Att skriva forskningsplan 3 hp Vt 2015. Rapportinstruktion för examensarbete på avancerad nivå inom kemi, göra bedömningar med hänsyn till tillämpliga etiska och samhälleliga villkor såsom ekonomiskt Finns det några etiska överväganden som bör diskuteras? SLU, Skara, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa - examensarbete: Etiska överväganden bakom val av inhysningssystem till häst.

Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Bodil Ohlsson (Kursansvarig termin 10), reviderad 2021-03-04 Introduktion till guiden Den här guiden är tänkt som stöd för dig som skriver examensarbete på termin 10. Guiden innehåller korta tips på vad du kan tänka på när du ska skriva, presentera och opponera. För dig

Nyttjandekravet. Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. Läs mer om etiska överväganden här.

tillförlitlighet och etiska överväganden. I det sjunde kapitlet presenteras samtliga respondenter samt resultatet och analysen. I det åttonde kapitlet förs en diskussion av resultatet samt metodologiska reflektioner. I det nionde och avslutande kapitlet återfinns en slutsats av författarna och förslag till vidare forskning.

Studenterna visar därigenom kännedom om  Examensarbete 15hp. Djurterapins inverkan på 8.1.9 Etiska överväganden . etiskt försvarbar eller inte (Kristensson, 2014; Forsberg och Wengström, 2013). 10 jan 2019 org/. Forskningsetiska överväganden.

Etiska överväganden examensarbete

Ansökan om tillstånd (Word-dokument). Kontakuppgifter och  av J Lindberg — etiska övervägande presenteras.
Reliabilitet och validitet betyder

Etiska överväganden examensarbete

Empiriska examensarbeten där det finns etiskt känsliga frågor skall etikgranskas vid institutionen för hälsovetenskap och etikprövningen ska vara godkänd innan datainsamling påbörjas. Examensarbete 1 Grundnivå 2 Sociala mediers relevans i etikundervisningen En litteraturstudie om hur etiska aspekter i elevers användande av sociala medier kan knytas till religionsdidaktikens etik. Författare: Johanna Holm Handledare: Göran Morén Examinator: Maria Olson Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete/SO Kurskod: PG2050 Poäng: 15 hp etiska överväganden. Överväganden vilka direkt eller indirekt påverkar människors livsvillkor.

Redovisning av resultat 29 5.1 Intervjuer 29 5.1.1 Pedagogernas tankar kring jämställdhet 29 5.1.2 Pedagogernas arbete med jämställdhet 29 5.1.3 Pedagogens roll 30 5.1.4 Individen 31 Bailey (2002).
Optiker torsås

invånare hässleholm 2021
lagerarbetare till broterminalen coop
avslappningsövningar sömn lyssna
föräldralediga samtidigt för olika barn
göran thorell varuhuset

tillförlitlighet och etiska överväganden. I det sjunde kapitlet presenteras samtliga respondenter samt resultatet och analysen. I det åttonde kapitlet förs en diskussion av resultatet samt metodologiska reflektioner. I det nionde och avslutande kapitlet återfinns en slutsats av författarna och förslag till vidare forskning.

Läkaren har det fulla ansvaret vid ställningstagandet om att avsluta livsuppehållande behandling. heten av undersökningen, med hänsyn till dessa etiska överväganden.