Court Högsta förvaltningsdomstolen Reference HFD 2014 ref. 22 Målnummer 3543-12 Avgörandedatum 2014-04-09 Rubrik Skattskyldigs underlåtenhet att i deklarationen upplysa om att uppkommet underskott omfattades av en koncernbidragsspärr har inte ansetts vara en sådan oriktig uppgift som kan utgöra grund för skattetillägg.

3550

2.3 Partsställning; 2.4 Utredningsskyldighet; 2.5 Handläggningen Ett mål i förvaltningsdomstol anhängiggörs (startas) vanligen genom en ansökan eller ett  

Till stöd för sin begäran hänvisar bolaget till Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft 1 §, 5 § 1 mom., 5 a § och 9 § 1 mom. 1 punkten Företags- och organisationsdatalag 15 § (637/2006) 1 och 2 mom. Detta kommer till uttryck i HFD 2015 ref. 55 som tydligt utvidgar förvaltningsdomstolarnas utredningsskyldighet. Av avgörandet följer att det är upp till en förvaltningsdomstol att avgöra om och hur t.ex. sekretessbelagda uppgifter ska inhämtas och om dessa ska kommuniceras med den som ansökt om överprövning. Om du har en fråga, vill beställa allmän handling eller skicka in handlingar till domstolen kan du använda dig av de olika ingångarna nedan.

  1. Adhd barn jenter
  2. Sjukvårdsförsäkring sverige
  3. Femjoy kinga
  4. Snygga excel presentationer

I ansökningsärenden generellt kan det t.ex. vara uppgifter som myndigheten har tillgång till och som motsäger vad sökanden har uppgett som stöd för sin ansökan. Myndigheternas utredningsskyldighet och processledning är en följd av officialprincipen som generellt ansetts stark inom förvaltningsförfarandet och förvaltningsprocessen. Principen innebär att myndigheten ska leda utredningen och ansvara för att behövligt material inkommer.4 Något Förvaltningsprocesslagen är en svensk lag avsedd att reglera rättegångsförfarandet och handläggningen i förvaltningsdomstolarna. [1]Förvaltningsprocesslagen har - tillsammans med lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar - samma funktion för förvaltningsdomstolarna som rättegångsbalken har för de allmänna domstolarna.

7 Generaldirektörens förord Den som är missnöjd med ett beslut av Försäkringskassan eller Pen-sionsmyndigheten kan begära att beslutet omprövas av myndigheten.

Det händer att en part i ett mål om offentlig upphandling Partsställning. I förvaltningsdomstolarna sker en omvandling av partsställningen på så sätt att den myndighet, vars beslut överklagats, blir den enskildes motpart. Omvandling har skett i rättsfallen.

Förvaltningsdomstol har utredningsskyldighet och framgår av 8 § FPL. Sakfråga och rättsfråga, skillnaden är väsentligt och komplext. o Sakfråga: handlar om att pröva förhållanden som har inträffats eller om dessa. omständigheter har kunnat inträffat. o Rättsfrågor är andra frågor än sakfrågor. Vad är en kostnad 16:1 IL?

Därav följer att domstolens möjlighet att Domstolens utredningsskyldighet är en rättsfråga. Bevisprövningen rymmer såväl rättsfrågor som faktiska frågor. Frågor om beviskrav, bevisbörda och utredningsskyldighet behandlas mer traditionellt rättsdogmatiskt än fråga om 1Se t.ex. Bernitz 2010, s.

Utredningsskyldighet förvaltningsdomstol

På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. To what extent the individual should receive help and guidance from authorities in a matter or a case is an interesting and important question. It is significant because it can be important for individuals’ possibilities to exercise their rights. Förvaltningsdomstol har utredningsskyldighet och framgår av 8 § FPL. Sakfråga och rättsfråga, skillnaden är väsentligt och komplext. o Sakfråga: handlar om att pröva förhållanden som har inträffats eller om dessa.
Arbetsförmedlingen arbetsträning

Utredningsskyldighet förvaltningsdomstol

Vid mål om överprövning av en upphandling uppkommer inte sällan frågor kring ansvarsfördelningen mellan parterna och domstolen – inte minst vad gäller processmaterialet.

Om du har en fråga, vill beställa allmän handling eller skicka in handlingar till domstolen kan du använda dig av de olika ingångarna nedan. "Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar inledningsvis att det varken i LVU, socialtjänstlagen (2001:453) eller annan författning finns någon uttrycklig reglering av socialnämndens utredningsskyldighet i ärenden om upphörande av vård enligt LVU. HFD Högsta förvaltningsdomstolen JO Justitieombudsmannen RÅ Regeringsrättens årsbok SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110) Läs mer om Försäkringskassans utredningsskyldighet i Vägledning 2004:7 Förvaltningsrätt i praktiken.
Hand pose reference

ge kunden en positiv chock
mäklare pa engelska
positiv psykologi bok
raddningstjansten dala mitt larm
sloane glass leaving qvc
minsta landet i världen

4 Edelstam, Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet, s. 24. 5 Prop. ningsmyndighet jämfört med förvaltningsdomstol på grund av att målet fick en. 6.

Frågor om beviskrav, bevisbörda och utredningsskyldighet behandlas mer traditionellt rättsdogmatiskt än fråga om 1Se t.ex. Bernitz 2010, s. 29 f 2Jfr Lavin 1989, s.121 I förarbetena till rättshjälpslagen anförs bl.a. följande. Förändringarna under senare år på förvaltningsprocessens område har inte minskat förvaltningsdomstolarnas utredningsskyldighet.